DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mdkmm.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik

zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej

Wyłączenia

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • widoczny fokus
 • wyróżnienie odnośników

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Drzazga.
 • E-mail: mdk@mdkmm.pl
 • Telefon: 25 758 39 17

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
 • Adres: ul. Warszawska 173
  05-300 Mińsk Mazowiecki
 • E-mail: mdk@mdkmm.pl
 • Telefon: 25 758 39 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim znajduje się w Pałacu Dernałowiczów, ul. Warszawska 173, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie terenu zewnętrznego.

Dla osób niewidomych oraz słabowidzących od ul. Warszawskiej (strony południowej) znajduje się makieta dotykowa, która obrazuje plan sytuacyjny Pałacu Dernałowiczów. Zaznaczono na niej miejsce w jakim się znajduje oraz główne wejście do budynku od strony ul. Topolowej.

Na każdym piętrze w budynku znajdują się plany tyflograficzne przeznaczone dla osób słabowidzących i niewidomych a wszystkie pomieszczenia opisane są za pomocą tablic informacyjnych z pismem Braille’a.

W budynku nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą pokonać je za pomocą schodołazu ułatwiającego poruszanie się osób
o ograniczonej mobilności. Ciągi schodowe zostały oznaczone  taśmami kontrastowymi dla lepszej widoczności. Istnieje możliwość alternatywnego załatwienia sprawy, która polegała będzie na zejściu pracownika MDK i obsłużeniu osoby z niepełnosprawnościami na poziomie parteru.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, za klatką schodową.

W sali kameralnej (sali kinowej) na I piętrze znajduje się system audiodeskrypcji oraz opisu narracyjnego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Rozmiar czcionki
Kontrast

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku ze stanem epidemii Covid-19 jesteście zobowiązani do wypełnienia oświadczenia uczestnika wydarzenia zgodnie z obowiązującym regulaminem wydarzeń organizowanych w pomieszczeniach MDK. Prosimy o wcześniejsze przybycie na dane wydarzenie w celu wypełnienia i podpisania oświadczenia. Jest także możliwość wydrukowania i wypełnienia oświadczenia w domu. OŚWIADCZENIE DO POBRANIA