projekt


Tytuł projektu: „Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury”
Nazwa beneficjenta: Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim
Całkowita wartość projektu: 1 058 675,60 zł
Wartość dofinansowania: 662 994,14 zł

Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim w latach 2014-2015 zrealizował projekt pn. „Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury” w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych
i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działania 6.1. „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Przedmiotem projektu było wykonanie prac renowacyjnych polegających na wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej. W ramach projektu został także zlikwidowany próg w drzwiach frontowych budynku oraz został zakupiony schodołaz w celu likwidacji istniejących barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Na oknach zamontowane zostały rolety w celu zaciemnienia pomieszczeń. Dodatkowo w ramach projektu zakupiono: fortepian, pianino, sprzęt projekcyjny, fotele do sali kameralnej oraz aplikację mobilną wzbogacając i uatrakcyjniając ofertę kulturalną MDK. Projekt został w całości zrealizowany oraz zostały osiągnięcie zakładane cele. Zrealizowany projekt wpłynął na poprawę stanu technicznego Pałacu Dernałowiczów oraz poprawę
i zaoferowanie atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego i okolic.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu.

 

 

Tytuł projektu: „Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury – etap II”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe).
Całkowita wartość projektu: 2 272 635,42 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 333 519,68 PLN


Przedmiotem projektu  jest wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w pomieszczeniach Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowiecki, tj. sali baletowej, galerii i sali kameralnej oraz prac remontowo-modernizacyjnych przy zabytkowym obiekcie, w którym znajduje się siedziba Miejskiego Domu Kultury, tj. Pałacu Dernałowiczów, a także zakup sprzętu i wyposażenia przyczyniając się do wzbogacenia i uatrakcyjnienia oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych oraz rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego oraz jego okolic. Realizacja projektu wpłynie także na poprawę stanu technicznego oraz estetykę zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.

W ramach projektu MDK w Mińsku Mazowieckim wprowadzi także szereg usprawnień dla osób niepełnosprawnych. Poza dostosowaniem sali tańca (sali baletowej) wraz z zakupem wózków do tańca dla osób niepełnosprawnych, w ramach projektu zostanie wykonana i zamontowana makieta dotykowa oraz zostaną wykonane oznakowania obiektu poprawiające komfort jego użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Poprawa stanu technicznego zabytkowego obiektu, jakim jest Pałac Dernałowiczów, pozwoli na jego lepsze wykorzystanie na działalność kulturową prowadzoną przez Miejski Dom Kultury.

Realizacja projektu, w sposób bezpośredni i pośredni, poprzez rozwój sektora kultury wpłynie także na zwiększenie atrakcyjności i rozwój gospodarczy regionu. Zwiększenie atrakcyjności Pałacu oraz wzbogacenie oferty kulturalnej niewątpliwie wpłyną na wzrost zainteresowania ofertą kulturalną Miejskiego Domu Kultury, zarówno ze strony mieszkańców, jak również turystów odwiedzających Mińsk Mazowiecki.

 

 

 

21 sierpnia 2019 r. podpisaliśmy z MKiDN umowę dotyczącą dofinansowania zadania: „Mińsk Mazowiecki, Pałac Dernałowiczów (XVII w.): zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku” w ramach programu Ochrona Zabytków – ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Dofinansowanie MKiDN na kwotę 70 000 zł,  dotacja ze środków budżetu Miasta Mińsk Mazowieckie (300 000 zł) oraz środki własne MDK umożliwią wykonanie prac zabezpieczających i dostosowujących budynek Miejskiego Domu Kultury, Pałacu Dernałowiczów do wymogów przepisów przeciwpożarowych.

Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest pochodzący z XVII wieku Pałac Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim.

---

Realizacja zadania została zakończona zgodnie z planem w listopadzie 2019 r. 

 Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Rozmiar czcionki
Kontrast

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku ze stanem epidemii Covid-19 jesteście zobowiązani do wypełnienia oświadczenia uczestnika wydarzenia zgodnie z obowiązującym regulaminem wydarzeń organizowanych w pomieszczeniach MDK. Prosimy o wcześniejsze przybycie na dane wydarzenie w celu wypełnienia i podpisania oświadczenia. Jest także możliwość wydrukowania i wypełnienia oświadczenia w domu. OŚWIADCZENIE DO POBRANIA