projekt

Tytuł projektu: „Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury”
Nazwa beneficjenta: Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim
Całkowita wartość projektu: 1 058 675,60 zł
Wartość dofinansowania: 662 994,14 zł

Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim w latach 2014-2015 zrealizował projekt pn. „Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury” w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych
i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działania 6.1. „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Przedmiotem projektu było wykonanie prac renowacyjnych polegających na wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej. W ramach projektu został także zlikwidowany próg w drzwiach frontowych budynku oraz został zakupiony schodołaz w celu likwidacji istniejących barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Na oknach zamontowane zostały rolety w celu zaciemnienia pomieszczeń. Dodatkowo w ramach projektu zakupiono: fortepian, pianino, sprzęt projekcyjny, fotele do sali kameralnej oraz aplikację mobilną wzbogacając i uatrakcyjniając ofertę kulturalną MDK. Projekt został w całości zrealizowany oraz zostały osiągnięcie zakładane cele. Zrealizowany projekt wpłynął na poprawę stanu technicznego Pałacu Dernałowiczów oraz poprawę
i zaoferowanie atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego i okolic.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu.

 

 

Tytuł projektu: „Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury – etap II”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe).
Całkowita wartość projektu: 2 272 635,42 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 333 519,68 PLN


Przedmiotem projektu  jest wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w pomieszczeniach Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowiecki, tj. sali baletowej, galerii i sali kameralnej oraz prac remontowo-modernizacyjnych przy zabytkowym obiekcie, w którym znajduje się siedziba Miejskiego Domu Kultury, tj. Pałacu Dernałowiczów, a także zakup sprzętu i wyposażenia przyczyniając się do wzbogacenia i uatrakcyjnienia oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych oraz rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego oraz jego okolic. Realizacja projektu wpłynie także na poprawę stanu technicznego oraz estetykę zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.

W ramach projektu MDK w Mińsku Mazowieckim wprowadzi także szereg usprawnień dla osób niepełnosprawnych. Poza dostosowaniem sali tańca (sali baletowej) wraz z zakupem wózków do tańca dla osób niepełnosprawnych, w ramach projektu zostanie wykonana i zamontowana makieta dotykowa oraz zostaną wykonane oznakowania obiektu poprawiające komfort jego użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Poprawa stanu technicznego zabytkowego obiektu, jakim jest Pałac Dernałowiczów, pozwoli na jego lepsze wykorzystanie na działalność kulturową prowadzoną przez Miejski Dom Kultury.

Realizacja projektu, w sposób bezpośredni i pośredni, poprzez rozwój sektora kultury wpłynie także na zwiększenie atrakcyjności i rozwój gospodarczy regionu. Zwiększenie atrakcyjności Pałacu oraz wzbogacenie oferty kulturalnej niewątpliwie wpłyną na wzrost zainteresowania ofertą kulturalną Miejskiego Domu Kultury, zarówno ze strony mieszkańców, jak również turystów odwiedzających Mińsk Mazowiecki.